ЦКА-ПХВ во Албанија

ЦКА-ПХВ освои уште една земја. Во периодот од 13 до 19 Јануари беше започната имплементацијата на ЦКА-ПХВ проектот во Р. Албанија. Во текот на почетната фаза направена е посета на шест ООЦК : Скадар, Корча, Тирана, Берат, Драч и Елбасан, во кои беа направени еднодневни ЦКА-ПХВ работилници. На секоја работилница беа присутни по 30 младинци.

За разлика од досегашниот пристап во кој во ООЦК се оддржува само часот “Вовед” преку кој се бираат младинци за редовна работилница во овој модел младите луѓе поминуваат низ сесии за дисеминација, проценки за потребите на заедницата, како се изработува мал проект и како се документира истиот.
Токму заради ова, пакетот претставува и нов модел со нов пристап за работа во ЦКА-ПХВ, бидејќи преку овој начин на работа обуката целосно се спроведува на терен, во самата ООЦК. Потоа младинците треба да ги стават новостекнатите знаења во акција и да изработат мали проекти за добробит на заедницата во којашто живеат. Авторите на најдобрите и најуспешните проекти потоа ќе бидат поканети на финална работилница. Со ова на сите младинци им е пружена еднаква шанса, а од самите нив зависи колку ќе искористат и колку ќе добијат.