Посета на регионална канцеларија на Австриски Црвен крст во Грац,

Посета на регионална канцеларија на Австриски Црвен крст во Грац, за соработка во доменот на системот за итна интервенција кај стари лица

Во периодот од 12-14.09.2018 беше реализирана посета на регионалната канцеларија на Австрискиот Црвен крст, во Грац. Посетата беше остварена од страна на Секретарот на Црвен крст на град Скопје, г-ѓа Сузана Тунева Пауновска и координаторот на програмата за нега на стари лица при Црвен крст на град Скопје, со цел да се оствари соработка во доменот на воспоставување и развој на програма за итна интервенција кај стари лица.

Во текот на посетата освен што беа разменети искуства во доменот на сервисите за мобилна нега на стари лица, беше остварена и посета на канцеларијата за „помош на повик“ , за итна интервенција кај стари лица, кои се едни од најразвиените и најбарани сервиси.

Плановите во иднина се во насока на развивање на пилот програма за развој на ваков сервис преку Црвениот крст на град Скопје.

19.09.2018 1